NávštevnýPoriadok

 • Pravidlá pohybu v parku pre návštevníkov ako aj ich domácich miláčikov - psy a mačky
 • Vyhradené miesta pre vykonávanie aktivít. Turistika, horolezectvo, skalolezectvo, skialpinizmus, lyžovanie, závesné lietanie, cyklistika, plavba na člnkoch, športové potápanie, jazda na koňoch.
Ďalej

Slovensky | English | Polski

Výzva vedcov 2012


Otvorený list ministrovi

Výzva

Signatári výzvy

Formulár pre pripojenie sa k výzve

Zoznam podporovateľov


Otvorený list ministrovi


Vážený pán
Ing. József Nagy
minister
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Námestie Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

V Blatnici a Banskej Bystrici 14. februára 2012


Vážený pán minister,

v mene viac ako 50 vedcov zo Slovenskej republiky si dovoľujeme obrátiť sa na Vás s výzvou na zastavenie stavebných činností s významným dopadom na prírodu národných parkov až do prijatia ich zonácie podľa medzinárodných štandardov. Na základe poznatkov z našich i zahraničných výskumov si s hlbokým znepokojením dovoľujeme upozorniť, že

-    doterajšie spôsoby rozvoja stredísk cestovného ruchu a iných zariadení v národných parkoch vedú k veľkým stratám biologickej diverzity a narušeniam prírodných procesov tam, kde prioritou podľa zákona má byť ich ochrana

-    príslušné orgány štátnej správy (najmä v rezorte životného prostredia a konkrétne v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie) v mnohých prípadoch nekonajú tak, aby týmto stratám a narušeniam účinne bránili

-    takéto (ne)konanie vytvára veľký priestor pre netransparentné a korupčné správanie, ktoré sa tu dlhodobo prehliada na úkor jednej z najväčších komparatívnych výhod SR v Európe – na úkor jedinečného prírodného a krajinného dedičstva v národných parkoch.

Preto si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste aj napriek obmedzenému mandátu súčasnej vlády prijali systémové rozhodnutia i exekutívne opatrenia, ktoré začnú tieto problémy účinne riešiť. Okrem zastavenia sporných stavebných činností máme na mysli najmä sfunkčnenie legislatívy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) a výkonu ochrany prírody a krajiny (postavenie správ chránených území, správa pozemkov, zmena spôsobu financovania ochrany prírody), prijatie odborných návrhov zonácie národných parkov a podporu udržateľnejších spôsobov rozvoja v nich prostredníctvom „mäkkého“ cestovného ruchu v prospech miestnych a regionálnych komunít, a nie len veľkých „hráčov“.

S úctou
Ing. Ján Topercer, CSc. Ing. Juraj Švajda, PhD
Botanická záhrada UK, Blatnica Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica


Výzva na zastavenie stavebných činností s významným dopadom na prírodu národných parkov až do prijatia ich zonácie podľa medzinárodných štandardov

V poslednom období v našich národných parkoch prebehlo mnoho hodnotení lyžiarskych stredísk podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Väčšine z nich chýba odbornosť, vecná i metodická správnosť a najmä nezaujaté posúdenie vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. Proces EIA v nich vyznieva ako fraška, produkujúca množstvo papiera popísaného frázami a nič nehovoriacimi vetami s jediným účelom – povoliť posudzované činnosti bez ohľadu na reálnu významnosť ich vplyvov na prostredie.

Signatári tejto výzvy upozorňujú, že len realizáciou nedávnych lyžiarskych projektov v TANAP-e (Štrbské Pleso, Tatranská Lomnica, Spálená, Jakubkova lúka) došlo k nezvratnému zničeniu biotopov európskeho významu s celkovou spoločenskou hodnotou vyčíslenou na 14,7 miliónov eur, a to na ploche asi 85 ha, z toho 16 ha v území Natura 2000 a územiach rezervácií s piatym stupňom ochrany. Preto prekvapujú najmä postoje orgánov a organizácií v rezorte životného prostredia (MŽP SR), ktoré so zámermi vo väčšine prípadov súhlasia a stanovujú také podmienky, ktorých dodržiavanie v praxi nie je reálne kontrolovať. Pripomíname, že záujmom a povinnosťou týchto autorít by mala byť práve ochrana štátneho majetku a verejného záujmu.

Ťažko si vysvetliť aj fakt, že hoci v čase krízy rezort životného prostredia trpí nedostatkom financií na ochranu prírody, odpustil miliónové náhrady spoločenskej hodnoty za poškodenie verejného majetku v podobe „štátnych“ biotopov „súkromným“ investorom. Po novele zákona o ochrane prírody a krajiny v roku 2010, z ktorej bola zjavne účelovo a netransparentne vynechaná povinnosť náhradných revitalizačných opatrení alebo zaplatenia finančnej náhrady za poškodenie či zničenie biotopu až do výšky jeho spoločenskej hodnoty, nedokázalo MŽP SR presadiť navrátenie tejto povinnosti do príslušných právnych noriem.

Konštatujeme, že desať rokov diskusií a pokusov o zonáciu TANAP-u prírodu nezachránilo, ničenie biotopov pokračuje aj v územiach európskeho významu a pripravujú sa ďalšie nebezpečné zámery. Pritom sa ukazuje, že štúdie posudzovania vplyvov na životné prostredie v národných parkoch zjavne nespĺňajú požiadavky transparentnosti a úplnosti (hodnotenie aspektov SEA). Preto vyzývame vládu a ministra životného prostredia, aby až do ukončenia procesu zonácie zastavili akékoľvek stavebné činnosti na území národných parkov SR (zaviedli tzv. „stop stav“, napr. s využitím § 8 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny) a aby preskúmali predchádzajúce rozhodnutia a stanoviská dotknutých orgánov a organizácií v rezorte životného prostredia. Tieto orgány a organizácie žiadame, aby dôsledne kontrolovali a sankcionovali prípadné porušenia právnych predpisov a konečne tak ukázali verejnosti, že uplatňovanie a vymáhanie práva v ochrane prírody myslia vážne. Je v silách MŽP SR spriehľadniť proces EIA od spracovania zámeru až po odborný posudok a zabezpečiť jeho objektívnosť a kvalitu. Dlhodobá absencia nulových, alebo pre prírodu vhodných variantov v záverečných stanoviskách EIA je veľmi príznačná a nepriamo dokazuje obrovskú mieru korupcie v schvaľovacom procese.

Výzvu zaviesť tzv. „stop stav“ na rozširovanie súčasných stredísk cestovného ruchu podporili aj odborníci v pracovnej skupine pre zonáciu TANAP-u, zriadenej ministrom ŽP SR. Pri príprave vedeckého návrhu zonácie TANAP-u, ktorý je už vo svojej záverečnej fáze, sa zhodli na tom, že najväčší negatívny vplyv na prírodu Tatier majú veľké, odborne nepodložené a často krátkozraké projekty developerov. Významnejšie nezvyšujú kvalitu života miestnych obyvateľov ani regiónu a využívajú nečinnosť príslušných štátnych orgánov a organizácií, ktoré ignorujú dostupné vedecké argumenty proti takýmto projektom.

Uznávame, že rozširovanie lyžiarskych a iných stredísk cestovného ruchu núka príležitosti na krátkodobé zvýšenie ziskov zo športových aktivít. Na základe našich i zahraničných vedeckých štúdií však s hlbokým znepokojením upozorňujeme, že v národných parkoch prináša vážne hrozby dlhodobých strát biologickej diverzity a narušenia prírodných procesov tam, kde prioritou podľa zákona má byť ich ochrana. To môže okrem nenahraditeľných škôd na našom i európskom prírodnom dedičstve aj výrazne znížiť dlhodobý prospech z podnikania a z ekosystémových služieb vrátane atraktivity územia.


Signatári výzvy

 1. RNDr. Jozef Šibík, PhD, Botanický ústav SAV, Bratislava
 2. Ing. Ján Topercer, CSc., Univerzita Komenského, Botanická záhrada, Blatnica
 3. Doc. RNDr. Marián Janiga, CSc., Žilinská univerzita, Výskumný ústav vysokohorskej biológie, Tatranská Javorina
 4. RNDr. Ingrid Turisová, PhD, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
 5. RNDr. Zita Izakovičová, PhD, Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava
 6. RNDr. Ferdinand Šporka, CSc., Ústav zoológie SAV, Bratislava
 7. Ing. Michal Wiezik, PhD, Technická univerzita, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Zvolen
 8. Prof. RNDr. Iľja Krno, DrSc., Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Bratislava
  (všetko členovia pracovnej skupiny MŽP SR pre zonáciu TANAP-u)
 9. Ing. Juraj Švajda, PhD, Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Banská Bystrica
 10. Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc., Geografický ústav SAV, Bratislava
 11. Prof. RNDr. Karol Marhold, CSc., Botanický ústav SAV, Bratislava
 12. Mgr. Katarína Hegedüšová, PhD, Botanický ústav SAV, Bratislava
 13. Prof. RNDr. Igor Hudec, CSc., Univerzita P. J. Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Košice
 14. Doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc., Univerzita P. J. Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Košice
 15. Doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc., Univerzita P. J. Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Košice
 16. Mgr. Marek Slovák, PhD, Botanický ústav SAV, Bratislava
 17. Prof. RNDr. Ľudovít Kocian, CSc., Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Bratislava
 18. Ing. Dušan Bevilaqua, PhD, Slovensko
 19. RNDr. Ivan Jarolímek, CSc., Botanický ústav SAV, Bratislava
 20. Prof. RNDr. Mária Kozová, CSc., Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Bratislava
 21. RNDr. Daniel Dítě, PhD, Botanický ústav SAV, Bratislava
 22. Ing. Peter Glončák, PhD, Brdárka
 23. RNDr. Mgr. theol. Dominik Roman Letz, PhD, Botanický ústav SAV, Bratislava
 24. RNDr. Marcel Uhrin, PhD, Univerzita P. J. Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Košice
 25. Doc. Ing. Vladimír Kunca, PhD, Technická univerzita, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Zvolen
 26. Doc. RNDr. Eva Bulánková, CSc., Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Bratislava
 27. RNDr. Ján Kliment, CSc., Univerzita Komenského, Botanická záhrada, Blatnica
 28. RNDr. Mirko Bohuš, PhD, Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Bratislava
 29. Ing. Peter Baláž, PhD, Pliešovce
 30. RNDr. Miroslav Rusko, PhD, Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, Bratislava
 31. RNDr. Anton Krištín, DrSc., Zvolen
 32. Prof. RNDr. Jozef Šteffek, CSc., Technická univerzita, Fakulta ekológie a environmentalistiky, Zvolen
 33. Mgr. Tomáš Lánczos, PhD, Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Bratislava
 34. RNDr. Ivona Kautmanová, Slovenské národné múzeum, Prírodovedné múzeum, Bratislava
 35. RNDr. Dana Bernátová, CSc., Univerzita Komenského, Botanická záhrada, Blatnica
 36. RNDr. Eva Lisická, CSc., Stupava
 37. RNDr. Andrej Mock, PhD, Univerzita P. J. Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Košice
 38. Prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc., Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Banská Bystrica
 39. Doc. Ing. Eva Križová, PhD, Technická univerzita, Lesnícka fakulta, Zvolen
 40. Mgr. Slavomír Adamčík, PhD, Botanický ústav SAV, Bratislava
 41. RNDr. Anna Kubinská, CSc., Botanický ústav SAV, Bratislava
 42. RNDr. Michal Baláž, PhD, Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta, Ružomberok
 43. RNDr. Jana Uhlířová, Slovenské národné múzeum, Prírodovedné múzeum, Bratislava
 44. MVDr. Samuel Pačenovský, Michalovce
 45. Ing. Matej Repel, PhD, Michalovce
 46. Mgr. Peter Kaňuch, PhD, Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen
 47. RNDr. Ľuboš Halada, CSc., Ústav krajinnej ekológie SAV, Nitra
 48. Prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc., Bratislava
 49. Ing. Pavel Mezei, Technická univerzita, Zvolen
 50. Mgr. Mário Olšavský, PhD, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Banská Bystrica
 51. RNDr. Milan Valachovič, CSc., Botanický ústav SAV, Bratislava
 52. RNDr. Veronika Urbanovičová, Univerzita P. J. Šafárika, Prírodovedecká fakulta, Košice
 53. Mgr. Juraj Lieskovský, PhD, Ústav krajinnej ekológie SAV, Nitra
 54. Mgr. Marián Perný PhD,, Botanický ústav SAV, Banská Bystrica
 55. Ing. Benjamín Jarčuška, PhD,, Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen
 56. Ing. Peter Sabo, CSc., Univerzita M. Bela, Fakulta prírodných vied, Banská Bystrica
 57. RNDr. Martin Labuda, PhD, Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Bratislava
 58. RNDr. Mária Zaliberová, CSc., Botanický ústav SAV, Bratislava
 59. Prof. Ing. Rudolf Midriak, DrSc., Univerzita M. Bela, Centrum vedy a výskumu, Banská Bystrica
 60. Prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc., Geografický ústav SAV, Bratislava
 61. Doc. RNDr. Jozef Klembara, DrSc., Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Bratislava
 62. RNDr. Peter Bačkor, PhD., Univerzita M. Bela, Fakulta prírodných vied, Banská Bystrica
 63. Ing. Miroslav Blaženec, PhD, Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen
 64. Dr. hab. Szymon Ciapała, PhD, Akademia Wychowania Fizycznego, Kraków, Polska
 65. Prof. Ing. Ivan Vološčuk, DrSc., Univerzita M. Bela, Fakulta prírodných vied, Banská Bystrica
 66. Doc. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD, Ústav krajinnej ekológie, Nitra
 67. Doc. Ing. Dušan Gömöry, DrSc., Technická univerzita, Lesnícka fakulta, Zvolen
 68. Prof. RNDr. František Hindák, DrSc., Botanický ústav SAV, Bratislava
 69. RNDr. Vladimír Košel, CSc., Bratislava
 70. RNDr. Jaroslav Kocian, Tvrdošín-Medvedzie
 71. RNDr. Ján Hanušin, CSc., Geografický ústav SAV, Bratislava
 72. Doc. Ing. Antonín Buček, CSc., Mendelova univerzita, Brno, Česká republika
 73. Mgr. Dávid Turčáni, Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta prírodných vied, Nitra
 74. RNDr. Martin Galgóci, PhD, Arborétum Mlyňany – Ústav dendrobiológie SAV, Vieska nad Žitavou
 75. Ing. Peter Maňka, PhD, Arborétum Mlyňany – Ústav dendrobiológie SAV, Vieska nad Žitavou
 76. RNDr. Slavomír Bucher, Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešov
 77. Doc. RNDr. Martin Novacký, CSc., Bratislava
 78. Doc. Ing. Peter Urban, PhD. , FPV UMB Banská Bystrica

Formulár pre pripojenie k výzve


Formulár pre pripojenie sa k výzve

Zoznam podporovateľov